Mô hình ẩn Hidden Markov Model (HMM), bước tiến lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

Mô hình ẩn Hidden Markov Model (HMM) được phát triển trên lý thuyết xác xuất thông kê, giả định rằng: Có 2 nguồn thông tin: (1) Một nguồn thì có thể thu thập được; và nguồn thứ (2) thì không thu thập được (bị ẩn). Và chúng ta có thể giải mã nguồn thông tin thứ 2 qua xác xuất và suy luận.
Mô hình ẩn Hidden Markov Model (HMM), bước tiến lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo
Mô hình ẩn Hidden Markov Model (HMM), bước tiến lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo
Nguyễn Văn Hiến
21:51 ngày 29/10/2023
0
0

Mô hình ẩn Hidden Markov Model (HMM), bước tiến lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo - Lịch sử ngành xử lý ngôn ngữ tự nhiên [1970-1983]

Mô hình ẩn Hidden Markov Model (HMM)

Mô hình ẩn Hidden Markov Model (HMM) được phát triển trên lý thuyết xác xuất thông kê, giả định rằng: Có 2 nguồn thông tin: (1) Một nguồn thì có thể thu thập được; và nguồn thứ (2) thì không thu thập được (bị ẩn). Và chúng ta có thể giải mã nguồn thông tin thứ 2 qua xác xuất và suy luận.

- Trạng thái ẩn: Các trạng thái ẩn là những trạng thái không thể quan sát trực tiếp được.
- Dữ liệu quan sát: Dữ liệu quan sát là những dữ liệu có thể quan sát được.

Chìa khóa để giải mã nguồn thông tin thứ 2 (bị ẩn) này được dựa vào quá trình chuyển đổi trạng thái. Quá trình chuyển đội trạng thái này diễn ra theo một quy luật xác suất nhất định.

Quy luật chuyển trạng thái được gọi là ma trận chuyển tiếp có kích thước [n*k], trong đó [n] là số lượng trạng thái ẩn và [k] là số lượng loại dữ liệu quan sát. Giá trị của mỗi ô trong ma trận chuyển tiếp là xác suất chuyển từ trạng thái i sang trạng thái j.

- Xác suất chuyển trạng thái: Mô hình mô tả xác suất chuyển từ một trạng thái ẩn sang trạng thái ẩn khác tại mỗi bước thời gian.

- Xác suất quan sát: Mô hình mô tả xác suất quan sát được tạo ra từ trạng thái ẩn tại mỗi bước thời gian.

- Trạng thái ban đầu: Mô hình cũng cần xác định xác suất của trạng thái ẩn ban đầu.

Các thuật toán dùng để đào tào cho mô hình Hidden Markov Model (HMM)

- Đào tạo trực tiếp: Thuật toán này sử dụng các phương pháp tối ưu hóa để tối đa hóa khả năng mô hình.

- Đào tạo dựa trên dự đoán: Thuật toán này sử dụng các phương pháp dự đoán để học mô hình.

- Đào tạo dựa trên khai thác: Thuật toán này sử dụng các phương pháp khai thác dữ liệu để học mô hình.

Việc lựa chọn thuật toán để đạo tạo cho mô hình HMM tùy vào các yếu tố như kích thước của dữ liệu, độ phức tạp của mô hình, và mục tiêu ứng dụng của dự án.

Tính ứng dụng của mô hình ẩn Hidden Markov Model (HMM)

Mô hình ẩn Hidden Markov Model (HMM) được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, xử lý các bài toán cụ thể như sau:

- Ứng dụng trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Mô hình HMM được sử dụng để nhận dạng từ, nhận dạng chữ viết tay, phân loại văn bản, dịch tự động.

- Ứng dụng trong lĩnh vực nhận dạng giọng nói: Mô hình HMM được sử dụng để nhận dạng giọng nói, nhận dạng từng phần tiếng nói và qua đó xác định từ, câu.

- Ứng dụng trong lĩnh vực phân tích tín hiệu: Mô hình HMM được sử dụng để phân tích các tín hiệu sinh học, chẳng hạn như sóng điện não. 

- Ứng dụng trong lĩnh vực dự báo, chẩn đoán như dự báo tài chính, dự báo chứng khoán, dự đoán thị trường tài chính.

Ví dụ về mô hình Hidden Markov Model (HMM) bằng Java

Sử dụng mô hình Hidden Markov Model (HMM) để phân loại: đâu là câu hỏi, đâu là câu khẳn định?

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class HMM {

  private int numberOfStates;
  private double[][] transitionMatrix;
  private double[][] emissionMatrix;
  private List<String> vocabulary;

  public HMM(int numberOfStates, double[][] transitionMatrix, double[][] emissionMatrix, List<String> vocabulary) {
    this.numberOfStates = numberOfStates;
    this.transitionMatrix = transitionMatrix;
    this.emissionMatrix = emissionMatrix;
    this.vocabulary = vocabulary;
  }

  public String classify(String sentence) {
    // Tạo một danh sách các trạng thái ẩn
    List<Integer> states = new ArrayList<>();
    states.add(0);

    // Lặp qua từng từ trong câu
    for (String word : sentence.split(" ")) {
      // Xác định trạng thái ẩn tiếp theo
      int nextState = 0;
      for (int i = 0; i < numberOfStates; i++) {
        double probability = 0;
        for (int j = 0; j < numberOfStates; j++) {
          probability += transitionMatrix[j][i] * emissionMatrix[i][vocabulary.indexOf(word)];
        }
        if (probability > nextState) {
          nextState = i;
        }
      }

      // Thêm trạng thái ẩn tiếp theo vào danh sách
      states.add(nextState);
    }

    // Xác định trạng thái ẩn cuối cùng
    int lastState = states.get(states.size() - 1);

    // Trả về kết quả phân loại
    if (lastState == 0) {
      return "Câu hỏi";
    } else {
      return "Câu khẳng định";
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    // Định nghĩa các trạng thái ẩn
    int numberOfStates = 2;

    // Định nghĩa ma trận chuyển tiếp
    double[][] transitionMatrix = new double[][]{
      {0.9, 0.1},
      {0.1, 0.9}
    };

    // Định nghĩa ma trận phát sinh
    double[][] emissionMatrix = new double[][]{
      {0.5, 0.5},
      {0.5, 0.5}
    };

    // Định nghĩa từ vựng
    List<String> vocabulary = new ArrayList<>();
    vocabulary.add("hello");
    vocabulary.add("world");

    // Tạo mô hình HMM
    HMM system = new HMM(numberOfStates, transitionMatrix, emissionMatrix, vocabulary);

    // Phân loại câu "hello world"
    String sentence = "hello world";
    String classification = system.classify(sentence);
    System.out.println("Câu '" + sentence + "' được phân loại là: " + classification);
  }
}

Ví dụ này định nghĩa hai trạng thái ẩn: 0 cho câu hỏi và 1 cho câu khẳng định. Ma trận chuyển tiếp mô tả xác suất chuyển từ trạng thái này sang trạng thái kia. Ma trận phát sinh mô tả xác suất tạo ra một từ từ một trạng thái. Từ vựng bao gồm hai từ: "hello" và "world".

Ví dụ này cũng định nghĩa một câu "hello world". Mô hình HMM sẽ phân loại câu này là câu khẳng định, vì trạng thái ẩn cuối cùng là 1.

Dưới đây là kết quả của chương trình:

Câu 'hello world' được phân loại là: Câu khẳng định

Để cải thiện độ chính xác của mô hình HMM, chúng ta có thể sử dụng một lượng dữ liệu lớn hơn để đào tạo mô hình. Chúng ta cũng có thể sử dụng các thuật toán học tốt hơn để học mô hình.

Ví dụ thứ 2 dùng phân loại câu, sử dụng mô hình HMM

import opennlp.tools.postag.POSModel;
import opennlp.tools.postag.POSTaggerME;
import opennlp.tools.util.ObjectStream;
import opennlp.tools.util.PlainTextByLineStream;
import opennlp.tools.util.model.ModelUtil;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;

public class QuestionClassifier {
  public static void main(String[] args) {
    try {
      // Load the pre-trained part-of-speech tagging model
      InputStream modelIn = new FileInputStream("path/to/en-pos-maxent.bin");
      POSModel model = new POSModel(modelIn);
      POSTaggerME tagger = new POSTaggerME(model);

      // Define example sentences
      String[] sentences = {
        "Is this a question?",
        "This is a statement.",
        "Are you sure?",
        "I am learning about HMM."
      };

      // Classify each sentence as a question or statement
      for (String sentence : sentences) {
        String[] tokens = sentence.split(" ");
        String[] tags = tagger.tag(tokens);

        // Check if the sentence contains question words (who, what, when, why, how, is, are, etc.)
        boolean isQuestion = containsQuestionWord(tags);

        System.out.println("Sentence: " + sentence);
        System.out.println("Is a question? " + isQuestion);
        System.out.println();
      }
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }

  private static boolean containsQuestionWord(String[] tags) {
    // Check if the sentence contains a question word
    for (String tag : tags) {
      if (tag.equals("WRB") || tag.equals("WP") || tag.equals("WDT") || tag.equals("MD") || tag.equals("VBZ")) {
        return true;
      }
    }
    return false;
  }
}

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng mô hình POS (part-of-speech) tagging của Apache OpenNLP để gắn nhãn từ loại cho từng từ trong câu. Sau đó, chúng ta kiểm tra xem câu có chứa các từ khóa thường xuất hiện trong câu hỏi (như "what," "when," "why," "how," "is," "are," và nhiều từ khác) không. Nếu có ít nhất một từ loại này trong câu, chúng ta coi câu đó là một câu hỏi; nếu không, chúng ta coi đó là câu khẳn định.

Lưu ý rằng đây chỉ là một ví dụ đơn giản và cách phân loại dựa trên từ loại có thể không chính xác 100%. Trong thực tế, việc phát triển một mô hình HMM hoặc mô hình phân loại tốt hơn đòi hỏi nhiều công việc và đào tạo dữ liệu chính xác hơn.

Tác giả

Nguyễn Văn Hiến

Tôi là Nguyễn Văn Hiến, Founder của Tummosoft. Tôi có hơn 20 năm lập trình, vào thời điểm máy vi tính còn là tài sản quý giá của người giàu. Nhưng sức đam mê công nghệ của tôi đã giúp tôi vượt qua những khó khăn và theo đuổi nghề lập trình. Đối với tôi, sáng tạo các sản phẩm công nghệ bằng ngôn ngữ cũng giống như người nghệ sĩ sáng tác những họa phẩm.

Tổng quan về xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Chatbot ngày nay đã vượt qua vai trò là công cụ tiêu khiển, nó thông minh hơn, hiểu biết nhiều vấn đề hơn, biết lập trình và biết xử lý cả tình huống…. Và để có được thành tựu như hôm nay, chatbot đã khởi đầu bằng công nghệ kiểu như robot ELIZA.

Hệ thống lý luận Bayesian

Từ những năm 1960, việc sử dụng kho ngữ liệu lớn để xử lý ngôn ngữ tự nhiên bắt đầu được định hình. Bộ sưu tập Ameriacan English đã tổng hợp được hơn một triệu văn bản từ các tạp chí, báo, tiểu thuyết...

Mô hình xác xuất The Noisy Channel, giải pháp xử lý tín hiệu bị nhiễu sau truyền dẫn

Giai đoạn thứ 3 (1970-1983) chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của ngành xử lý ngôn ngữ tự nhiên và nhận dạng tiếng nói và đồng thời các thuật toán và mô hình đã được phát triển đó vẫn được duy trì phát triển.

Mô hình ẩn Hidden Markov Model (HMM), bước tiến lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

Mô hình ẩn Hidden Markov Model (HMM) được phát triển trên lý thuyết xác xuất thông kê, giả định rằng: Có 2 nguồn thông tin: (1) Một nguồn thì có thể thu thập được; và nguồn thứ (2) thì không thu thập được (bị ẩn). Và chúng ta có thể giải mã nguồn thông tin thứ 2 qua xác xuất và suy luận.

Xác suất có điều kiện (conditional probability) và ví dụ bằng Java

Xác suất có điều kiện là bài toán dùng để tính một sự kiện B có (hoặc không) khả năng xảy ra khi biết rằng sự kiện A đã xảy ra. Công thức dùng để tính xác xuất có điều kiện là P(B|A).

Automata không có gì khó hiểu!

Khi nhắc đến Lý thuyết tính toán (Theory of Computation) nghĩa là chúng ta đang bàn đến một nhánh của Khoa học máy tính (Coputer Science), lĩnh vực có thể giải quyết các vấn đề tính toán bằng cách sử dụng thuật toán (algorithm) và các mô hình tính toán (model of computation).