Conditional random fields (CRFs) - Mô hình xác xuất thống kê và dự đoán 

Lý thuyết hoạt động của Conditional random fields (CRFs) là:  Dùng dữ liệu thông kê đầu vào, tính xác suất để dự đoán kết quả đầu ra. Nó là một loại mô hình tương tự như mô hình Markov.
Conditional random fields (CRFs) - Mô hình xác xuất thống kê và dự đoán 
Conditional random fields (CRFs) - Mô hình xác xuất thống kê và dự đoán 
Nguyễn Văn Hiến
16:21 ngày 30/10/2023
0
0

Ví dụ về cách hoạt động của mô hình conditional random fields (CRF)

Ví dụ: Một người dùng sử dụng chatbot và đặt câu hỏi:

USER: Thành phố lớn nhất nước Mỹ tên là gì?

Từ "thành phố" là đầu mối quan trong để phân loại câu hỏi.

Vào lúc này chúng ta sẽ sử dụng mô hình conditional random fields (CRF) để gắn nhãn, xác định trật tự câu, từ đó thu nhỏ phạm vi cần cung cấp thông tin.

Dưới đây là một ví dụ bằng Java sử dụng thuật toán Pr(y/x) để gắn nhãn và xác định trong tâm câu hỏi sau: Where is the big city of USA?

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

public class PrYx {

  public static void main(String[] args) {
    // Tạo một bản đồ để lưu trữ các nhãn và xác suất của chúng
    Map<String, Double> labels = new HashMap<>();
    labels.put("location", 0.5);
    labels.put("city", 0.3);
    labels.put("country", 0.2);

    // Tạo một bản đồ để lưu trữ các từ và xác suất của chúng
    Map<String, Double> words = new HashMap<>();
    words.put("Where", 0.2);
    words.put("is", 0.1);
    words.put("the", 0.15);
    words.put("big", 0.1);
    words.put("city", 0.2);
    words.put("of", 0.15);
    words.put("USA", 0.1);

    // Tính toán xác suất của mỗi nhãn cho mỗi từ
    Map<String, Map<String, Double>> p = new HashMap<>();
    for (String label : labels.keySet()) {
      Map<String, Double> pLabel = new HashMap<>();
      for (String word : words.keySet()) {
        pLabel.put(word, Pr(label, word, labels, words));
      }
      p.put(label, pLabel);
    }

    // Xác định nhãn trong tâm của câu hỏi
    String focus = "";
    double max = 0.0;
    for (String label : labels.keySet()) {
      double sum = 0.0;
      for (String word : words.keySet()) {
        sum += p.get(label).get(word);
      }
      if (sum > max) {
        max = sum;
        focus = label;
      }
    }

    // In ra nhãn trong tâm
    System.out.println("Nhãn trong tâm của câu hỏi là: " + focus);
  }

  private static double Pr(String label, String word, Map<String, Double> labels, Map<String, Double> words) {
    // Tính toán xác suất của từ xuất hiện trong nhãn
    double pWord = words.get(word);
    if (pWord == 0.0) {
      return 0.0;
    }

    // Tính toán xác suất của nhãn xuất hiện trong văn bản
    double pLabel = labels.get(label);

    // Tính toán xác suất của từ xuất hiện trong nhãn
    double p = pWord * pLabel;

    return p;
  }
}

 

Kết quả của chương trình là:

Nhãn trong tâm của câu hỏi là: location

Trong ví dụ này, chúng ta đã sử dụng một bản đồ để lưu trữ các nhãn và xác suất của chúng. Bản đồ này bao gồm các nhãn "location", "city", và "country". Chúng ta cũng đã sử dụng một bản đồ để lưu trữ các từ và xác suất của chúng. Bản đồ này bao gồm các từ "Where", "is", "the", "big", "city", "of", và "USA".

Để tính toán xác suất của mỗi nhãn cho mỗi từ, chúng ta sử dụng thuật toán Pr(y/x). Thuật toán này tính toán xác suất của từ xuất hiện trong nhãn. Để làm điều này, chúng ta tính toán xác suất của từ xuất hiện trong văn bản và xác suất của nhãn xuất hiện trong văn bản.

Sau khi tính toán xác suất của mỗi nhãn cho mỗi từ, chúng ta có thể xác định nhãn trong tâm của câu hỏi bằng cách tìm nhãn có xác suất cao nhất. Trong ví dụ này, nhãn "location" có xác suất cao nhất, vì vậy chúng ta xác định rằng nhãn trong tâm của câu hỏi là "location".

Có một số cải tiến có thể được thực hiện cho thuật toán này. Một cải tiến là sử dụng một mô hình ngôn ngữ để tính toán xác suất của từ xuất hiện trong văn bản. Mô hình ngôn ngữ có thể cung cấp ước tính chính xác hơn về xác suất của từ xuất hiện trong văn bản.

Tác giả

Nguyễn Văn Hiến

Tôi là Nguyễn Văn Hiến, Founder của Tummosoft. Tôi có hơn 20 năm lập trình, vào thời điểm máy vi tính còn là tài sản quý giá của người giàu. Nhưng sức đam mê công nghệ của tôi đã giúp tôi vượt qua những khó khăn và theo đuổi nghề lập trình. Đối với tôi, sáng tạo các sản phẩm công nghệ bằng ngôn ngữ cũng giống như người nghệ sĩ sáng tác những họa phẩm.