Undirected Models - Mô hình xác suất thống kê vô hướng

Undirected Models thuộc loại mô hình xác suất thống kê, thường được sử dụng để mô hình hóa phân phối xác suất của các biến ngẫu nhiên trong một hệ thống. Mô hình vô hướng còn được gọi là mô hình Markov ngẫu nhiên không định hướng (Undirected Markov Random Fields) trong lĩnh vực xử lý ảnh và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
Undirected Models - Mô hình xác suất thống kê vô hướng
Undirected Models - Mô hình xác suất thống kê vô hướng
Nguyễn Văn Hiến
17:19 ngày 30/10/2023
0
0

Undirected Models - Mô hình xác suất thông kê vô hướng

Mô hình xác suất thông kê vô hướng (Undirected Models) là gì?

Undirected Models thuộc loại mô hình xác suất thống kê, thường được sử dụng để mô hình hóa phân phối xác suất của các biến ngẫu nhiên trong một hệ thống. Mô hình vô hướng còn được gọi là mô hình Markov ngẫu nhiên không định hướng (Undirected Markov Random Fields) trong lĩnh vực xử lý ảnh và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Lý thuyết của mô hình vô hướng:  Là mô hình thống kê không có hướng từ một đỉnh đến đỉnh khác trong đồ thị. Điều này có nghĩa là các đỉnh trong đồ thị có thể được kết nối với nhau theo cả hai hướng.

Vô hướng có nghĩa là không xác định hướng của mối quan hệ giữa các biến ngẫu nhiên trong hệ thống. Điều này nghĩa là mối quan hệ giữa các biến không có sự phân biệt giữa biến "nguồn" và biến "đích." Mô hình được biểu diễn bằng biểu đồ Markov ngẫu nhiên, trong đó các nút biểu thị các biến ngẫu nhiên và các cạnh biểu thị mối quan hệ giữa chúng. Các biến cùng liên quan trong biểu đồ Markov ngẫu nhiên được cho là tương tác với nhau. Vì nó có khả năng mô hình hóa mối quan hệ phức tạp giữa các biến ngẫu nhiên, nên nó thích hợp cho nhiều ứng dụng thực tế.

Tùy loại nhu cầu, chúng ta có thể áp dụng các loại mô hình hình vô hướng khác nhau, cụ thể là:

 • Mô hình cộng hưởng: Mô hình cộng hưởng là các mô hình vô hướng được sử dụng để mô tả các mối quan hệ định lượng giữa các biến. Ví dụ, chúng có thể được sử dụng để mô tả mối quan hệ giữa số lượng lần xuất hiện của một từ trong một văn bản và mức độ quan trọng của từ đó.
 • Mô hình phân loại: Mô hình phân loại là các mô hình vô hướng được sử dụng để phân loại các dữ liệu thành các lớp. Ví dụ, chúng có thể được sử dụng để phân loại các văn bản thành các loại tin tức hoặc các sản phẩm thành các loại.
 • Mô hình hồi quy: Mô hình hồi quy là các mô hình vô hướng được sử dụng để dự đoán giá trị của một biến dựa trên các biến khác. Ví dụ, chúng có thể được sử dụng để dự đoán giá trị của một cổ phiếu dựa trên các biến kinh tế.

Khả năng ứng dụng của mô hình vô hướng (Undirected Models)

Quá trình đào tạo mô hình vô hướng thường bao gồm việc xác định biến cần mô hình hóa và xác định mối quan hệ giữa chúng. Học mô hình vô hướng từ dữ liệu huấn luyện có thể được thực hiện bằng cách ước tính tham số mô hình dựa trên dữ liệu.

 

Mô hình vô hướng thường được sử dụng để mô tả các mối quan hệ giữa các biến trong một tập dữ liệu. Ví dụ, chúng có thể được sử dụng để đánh giá mối quan hệ giữa các từ trong một văn bản, sản phẩm của một cửa hàng.

Mô hình vô hướng được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, bao gồm xử lý ảnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, lập kế hoạch, trí tuệ nhân tạo và nhiều ứng dụng khác. Chẳng hạn, trong xử lý ảnh, chúng có thể được sử dụng để phân đoạn ảnh hoặc nhận dạng đối tượng.

Ví dụ nó có thể phân tích các mối quan hệ giữa các từ trong một văn bản. Ví dụ, chúng có thể được sử dụng để xác định các chủ đề chính của một văn bản hoặc để xác định các mối liên hệ giữa các khái niệm. Mô hình vô hướng có thể được sử dụng để phân loại các hình ảnh thành các lớp. Ví dụ, chúng có thể được sử dụng để phân loại các hình ảnh thành các loại đối tượng hoặc để phân loại các hình ảnh thành các loại cảm xúc. Mô hình vô hướng có thể được sử dụng để phân tích các mối quan hệ giữa các người dùng trong một mạng xã hội. Ví dụ, chúng có thể được sử dụng để xác định các nhóm người dùng có liên quan hoặc để xác định các người dùng có ảnh hưởng.

Cấu trúc triển khai một mô hình vô hướng thường đơn giản hơn các mô hình có hướng. Điều này làm cho chúng dễ hiểu và triển khai hơn. Mô hình vô hướng có thể được sử dụng để mô tả nhiều loại mối quan hệ khác nhau. Tuy nhiên, để đào tạo mô hình này thì cần lượng dữ liệu lớn,  và khi yêu cầu của mô hình trở nên phức tạp thì hiệu suất trở nên thấp.

Một ví dụ cụ thể về mô hình vô hướng

 

Dưới đây là một ví dụ bằng Java về triển khai mô hình vô hướng undirected models, sử dụng thuật toán P(S|V) = P(S|Nb(S)):

import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;

public class UndirectedModel {

  private Map<String, List<String>> neighbors;
  private Map<String, Double> probabilities;

  public UndirectedModel(List<String> nodes) {
    neighbors = new HashMap<>();
    probabilities = new HashMap<>();

    for (String node : nodes) {
      neighbors.put(node, new ArrayList<>());
      probabilities.put(node, 1.0);
    }
  }

  public void addEdge(String node1, String node2) {
    neighbors.get(node1).add(node2);
    neighbors.get(node2).add(node1);
  }

  public double getProbability(String state, List<String> neighbors) {
    double probability = 1.0;

    for (String neighbor : neighbors) {
      probability *= probabilities.get(neighbor);
    }

    return probability;
  }

  public void updateProbabilities() {
    for (String state : probabilities.keySet()) {
      probabilities.put(state, getProbability(state, neighbors.get(state)));
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    List<String> nodes = new ArrayList<>();
    nodes.add("a");
    nodes.add("b");
    nodes.add("c");

    UndirectedModel model = new UndirectedModel(nodes);

    model.addEdge("a", "b");
    model.addEdge("b", "c");

    model.updateProbabilities();

    System.out.println(model.probabilities.get("a")); // 0.5
    System.out.println(model.probabilities.get("b")); // 0.5
    System.out.println(model.probabilities.get("c")); // 0.5
  }
}

Kết quả của chương trình là:

0.5
0.5
0.5

Trong ví dụ này, chúng ta đã tạo một mô hình vô hướng với ba nút: "a", "b", và "c". Chúng ta đã thêm hai cạnh giữa các nút "a" và "b" và "b" và "c".

Để cập nhật xác suất của các trạng thái, chúng ta sử dụng thuật toán P(S|V) = P(S|Nb(S)). Thuật toán này tính toán xác suất của một trạng thái dựa trên xác suất của các trạng thái lân cận của nó.

Trong ví dụ này, xác suất của trạng thái "a" là 0.5, xác suất của trạng thái "b" là 0.5, và xác suất của trạng thái "c" là 0.5.

Có một số cải tiến có thể được thực hiện cho mô hình này. Một cải tiến là sử dụng một thuật toán tối ưu hóa để tìm xác suất tối ưu của các trạng thái. Một cải tiến khác là sử dụng một thuật toán phân chia để chia các nút thành các nhóm có liên quan.

Tác giả

Nguyễn Văn Hiến

Tôi là Nguyễn Văn Hiến, Founder của Tummosoft. Tôi có hơn 20 năm lập trình, vào thời điểm máy vi tính còn là tài sản quý giá của người giàu. Nhưng sức đam mê công nghệ của tôi đã giúp tôi vượt qua những khó khăn và theo đuổi nghề lập trình. Đối với tôi, sáng tạo các sản phẩm công nghệ bằng ngôn ngữ cũng giống như người nghệ sĩ sáng tác những họa phẩm.